Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap :

logo-blackHet lidmaatschap van de NFV wordt aan het eind van de contributieperiode (= 31 december) stilzwijgend verlengd met één jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (op papier of per mail) te geschieden en uiterlijk 1 maand (dus voor 1 november) voor het einde van de contributieperiode bij de penningmeester. 

Let er op dat u een bevestiging van uitschrijven ontvangt.
De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het gehele jaar verschuldigd blijft.

Leden zonder incasso machtiging krijgen bij de eerste Spinner van de contributieperiode een betalingsverzoek. Sinds juni 2016 is automatische incasso van de contributie een voorwaarde om NFV-lid te kunnen worden.
Let op! Bij niet tijdige betaling zal er per uitgegeven Spinner een bedrag van 2,50 euro voor administratiekosten in rekening gebracht worden.
De herhaalde oproep tot betalen van de contributie wordt eveneens samen met de Spinner gestuurd.

Indien betaling van de contributie na het verstrijken van de contributieperiode niet heeft plaatsgevonden, dan houdt de NFV zich het recht voor de inning van de contributie uit handen te geven aan een incassobureau.

Een lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanpassen van de adresgegegevens bij verhuizing.
U kunt u gegevens wijzigen via Mijn NFV (https://www.nfvpinball.nl/mijn-nfv/) of via een mail naar de ledenadministratie@nfvpinball.nl